THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 652/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Tờ trình số 215/TTr-BNV ngày 22 tháng 01 năm2008 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 675/TTr -BTĐKT ngày 21 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Tư Duyến, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địaphương, Bộ Nội vụ, đã có thành tích trong công tác tham mưu trình Thủ tướngChính phủ các đề án xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cá nhân có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng