THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 653/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Tờ trình số 1942/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 689/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danhhiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh ( có danhsách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đuayêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cánhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP; BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

PHONGTẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 653/ QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướngChính phủ)

1. Bà Phan Thị Lệ Thu, Hiệutrưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tây Ninh,tỉnh Tây Ninh;

2. Ông Bùi Anh Tuấn, nguyên PhóTrưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp ( nay là Phó Chánh Văn phòng), Sở Giáodục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh;

3. Ông Trần Hòa Hiệp, Trưởngphòng, Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh;

4. Ông Trương Công Thức, nguyênTrưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp( nay là Chánh Văn phòng), Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Tây Ninh;

5. Ông Nguyễn Văn Quê, Trưởngphòng, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.