THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 655/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương (Tờ trình số 682/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh KiênGiang, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong tràothi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng