THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 659/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương (Tờ trình số 534/TTr-BTĐKT ngày 5 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho 06 tập thể ( có danh sách kèm theo), đã hoàn thànhxuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm2007 của tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/ QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướngChính phủ)

01. Thanh tra tỉnh Hưng Yên;

02. Ủy ban Dân số Gia đình vàTrẻ em tỉnh Hưng Yên;

03. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnhHưng Yên;

04. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Hưng Yên;

05. Nhân dân và cán bộ huyện KimĐộng, tỉnh Hưng Yên;

06. Nhân dân và cán bộ xã NghĩaHiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên./.