BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH
______
Số: 66/2008/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét Công văn số 2114/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

CĂN CỨ CỦA TỈNH PHÚ YÊN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

(Gồm: Nhà thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân, Cơ quan Tỉnh ủy, Cơ quan UBND Cách mạng, Nhà Giao tế, Cơ quan UBMTDT Giải phóng, Cơ quan Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Trường Đảng, Cơ quan Tỉnh đội, Xưởng quân giới 200, Cơ quan Ban An ninh, Bệnh xá Trúc Bạch và Trường Y tế)

XÃ SƠN LONG, XÃ SƠN ĐỊNH, XÃ SƠN XUÂN,

HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Chiến Thắng