THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 66/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG BẰNG CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 17/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tặng Bằng có công với nước cho gia đình ông Nguyễn Hải Hoành, quê phường NhânChính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đã nêu cao tinh thần yêu nước, tíchcực giúp đỡ và bảo vệ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạngtháng Tám.

Điều 2. Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương, gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng