THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 663/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM BÀ HỒ THỊ KIM THOA GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 7728-CVNS/BTCTW, ngày 10 tháng 5năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản số 04-TTr/BCSĐ ngày 10 tháng 12 năm 2009;của Bộ Nội vụ tại văn bản số 17/TTr-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạnbà Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổphần Bóng đèn Điện Quang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công thương và bà Hồ Thị Kim Thoa chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng