THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2004 – 2011
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 và Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009;

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1428/TTr-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn việc bầu các thành viên sau đây của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2011:
1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
2. Ông Lê Hùng Dũng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?