UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc giá cước vận tải hành khách bằng ô tô buýt

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá.

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại công văn số 1020/TC .VG, ngày 22/8/2000, Sở giao thông vận tải tại công văn số 697 ngày 18/8/2000 và Công ty cổ phần xe khách Nghệ An tại tờ trình số 100/2000/VTHKCC ngày 15/8/2000.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức giá tối đa suốt tuyến vận tải hành khách công cộng bằng ô tô buýt một số vùng phụ cận như sau:

1. Chợ Vinh - Hoàng Mai (hoặc ngược lại): 8.000đ/người.

2. Chợ Vinh - Thị xã Hà Tĩnh (hoặc ngược lại): 6.500đ/người.

Điều 2: Giao cho Công ty cổ phần xe khách Nghệ An xây dựng các mức giá cước cụ thể cho từng chặng để bảo đảm tính hợp lý phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhưng không được vượt quá suốt tuyến quy định tại điều 1.

- Sở giao thông vận tải, Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện giá cước quy định tại quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính - Vật giá, Công ty cổ phần xe khách Nghệ An, các cơ quan và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Tất Thắng