ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi khoản 1, 2 điều 20 trong quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA (H11) ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công an về trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1588/STC-NSHX ngày 16 tháng 7 năm 2009 và Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-CAT-PC13 ngày 05 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc lập danh sách quân số, danh mục trang bị và hướng dẫn sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồng phục; in, cấp giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh theo mẫu thống nhất và các phương tiện cần thiết khác theo quy định cho hoạt động Bảo vệ dân phố; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho Ban, Tổ Bảo vệ dân phố.

2. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn lập dự toán, quyết toán tiền phụ cấp, trang phục cá nhân, trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và kinh phí hoạt động của Ban, Tổ Bảo vệ dân phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Sơn