THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đnghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

>> Xem thêm:  Khái niệm công ty đại chúng theo luật ? Điều kiện trở thành công ty đại chúng là gì ?

Điều 2.
1. Cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.
2. Cho phép có thể áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.
3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết. Trong đó, công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.
4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản cần ban hành sớm.
5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có vướng mắc, thì cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.
6. Trước ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định mới ? Quy định về số lượng hồ sơ mời thầu ?

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT
Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Thi gian trình trước ngày, tháng
1.
Luật đấu thầu 01/7/2014
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/4/2014
2.
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15/4/2014
3.
Luật tiếp công dân 01/7/2014
Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Thanh tra Chính phủ
15/4/2014
4.
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/10/2014
5.
Luật việc làm 01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8/2014
6.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8/2014
7.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8/2014
8.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
9/2014
9.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01/6/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Bộ Nội vụ
15/3/2014
10.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 01/7/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003
Bộ Công an
3/2014
11.
Nghị định quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Bộ Công an
3/2014
12.
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/7/2014
Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bộ Tài chính
15/4/2014
13.
Luật đất đai 01/7/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/4/2014
14.
Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/4/2014
15.
Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/4/2014
16.
Nghị định về thu tiền sử dụng đất
Bộ Tài chính
15/4/2014
17.
Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Bộ Tài chính
15/4/2014
18.
Pháp lệnh cảnh sát cơ động 01/7/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động
Bộ Công an
15/4/2014

>> Xem thêm:  Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2020