QUYẾT ĐỊNH

QUYẾTĐỊNH

CỦA BỘKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 678/2008/QĐ-BKH

NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ THAM GIA KHOÁ HỌCVỀ ĐẤU THẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 5Điều 68 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Điều 5 vàkhoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 củaChính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựngtheo Luật Xây dựng;

Theo đề nghị củaVụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chứng chỉtham gia khoá học về đấu thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 76 của Nghị định số58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành LuậtĐấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1323/2006/QĐ-BKH do Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư ban hành ngày12/12/2006.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơquan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức và cá nhân theoquy định tại Điều 5 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

QUY ĐỊNH

Về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 678/2008/QĐ-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Điều 1. Quy định chung

1. Cấp chứng chỉ theo Quy định này là việc xác nhận đối với các học viênsau khi được trang bị kiến thức về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu,Nghị định hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan thông qua các khoá học,tập huấn, bồi dưỡng (sau đây gọi chung là khoá học) về đấu thầu theo quy định tạiĐiều 5 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP .

2. Khoá học về đấu thầu để cấp chứng chỉ phải do các cơ sở đào tạo (đáp ứngyêu cầu theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP) tổ chức trongthời gian tối thiểu 3 ngày liên tục hoặc không liên tục nhưng bảo đảm cả khoá họcnằm trong khoảng thời gian không quá 30 ngày.

3. Chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu phải căn cứ theo Mẫu nêu tại Phụlục 1 kèm theo Quy định này và bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên, địa chỉ của cơ sở đào tạo, chữ ký của ngườicó thẩm quyền của cơ sở đào tạo và đóng dấu xác nhận;

b) Thời gian và địa điểm tổ chứckhoá học;

c) Tên, tuổi, địa chỉ hoặc nơi côngtác của học viên được cấp chứng chỉ kèm theo ảnh;

d) Các nội dung cần thiết khác.

4. Các cá nhân trực tiếp tham gia hoạtđộng đấu thầu phải có chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu kể từ ngày 01tháng 07 năm 2007.

5. Cơ sở đào tạo về đấu thầu sẽ bị xửlý theo quy định tại Điều 75 của Luật Đấu thầu và Chương XI của Nghị định số58/2008/NĐ-CP khi bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện việc không thựchiện đúng quy định về đào tạo đấu thầu và cấp chứng chỉ theo Quy định này.

Điều 2. Trách nhiệmcủa cơ sở đào tạo

1. Tổ chức đào tạo theo đúng quy định, chịu tráchnhiệm về công tác đào tạo của mình.

2. Cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình choBộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số58/2008/NĐ-CP để đăng tải trên hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo về đấu thầu, baogồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Thông tin về cơ sở đàotạo gồm: tên (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh, nếu có), địa chỉ, điệnthoại liên lạc, fax, thư điện tử và trang thông tin điện tử (nếu có);

b) Bản sao có công chứng Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập của cơ sở đào tạo;

c) Năng lực và kinh nghiệm tổ chứccác khoá đào tạo nói chung và các khoá đào tạo về đấu thầu nói riêng trong 3năm gần đây như số khoá học, thời gian và số lượng học viên trung bình tham giamỗi khóa.

Đối với các cơ sở đào tạođã cung cấp thông tin và được đăng tải trên hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo về đấuthầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không phải cung cấp lại các thông tin nêu trênmà chỉ cần cung cấp các thông tin bổ sung (nếu có).

Đối với các cơ sở đào tạo mới được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mới có Quyết định thành lập thì trongthời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày được phép hoạt động phải thực hiện việc cungcấp các thông tin nêu trên.

3.Việc cung cấp thông tin nêu tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này được thựchiện theo Mẫu đính kèm tại Phụ lục 2 của Quy định này và cần được gửi về Bộ Kếhoạch và Đầu tư theo địa chỉ e-mail: [email protected] (file văn bản định dạngWord, font Unicode).

4. Lưu trữ hồ sơ sau mỗi khoá học để phục vụ cho công tácthanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Danh sách các học viên tham gia, danh sách học viên đượccấp chứng chỉ cho từng khoá học, kết quả điểm kiểm tra có xác nhận của giảngviên và của cơ sở đào tạo;

b) Danh sách giảng viêntham gia giảng dạy cho mỗi khoá học bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, nơi công tác.

Điều 3. Tráchnhiệm của giảng viên

Giảng viên giảng dạy phải chịu trách nhiệm về các nội dung giảng dạy phù hợp với Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫnthi hành và các quy định có liên quan.

Điều 4.Điều kiện cấp chứng chỉ

Điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 4 Điều 5của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Học viên tham gia đầy đủ khoá học, có bài kiểm tra đạtđiểm từ mức trung bình trở lên thì được cấp chứng chỉ.

2. Chứng chỉ, giấy chứng nhận của các khoá học được tổ chứctheo hướng dẫn tại Quyết định số 1323/2006/QĐ-BKH ngày 12/12/2006 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đều được coi là hợp lệ, đáp ứngcác yêu cầu về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu theo Quy định này.

3. Chứng chỉ của các khoá học được tổ chức từ ngày Quy địnhnày có hiệu lực thi hành thì phải bảo đảm đầy đủ theo Quy định này./.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

Phụlục 1 – MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU

Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

Phụ lục 2: MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU

 

Mẫu số 1

(Tên cơ quan/Đơn vị đăng ký)

PHIẾU CUNG CẤPTHÔNG TIN CHO HỆ THỐNG
DỮ LIỆU CƠ SỞĐÀO TẠO VỀ ĐẤU THẦU

[Tên địa danh],ngày ......……tháng ......…… năm ......……

Kính gửi: Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [ghitên đầy đủ của cơ sở đào tạo]..................................... ...…

- Tên tiếng Anh: [ghi tên tiếng Anh,nếu có].......................................................................... ...…

- Tên viết tắt: [ghi tên viết tắt củacơ sở đào tạo].......................................................................

- Địa chỉ: [ghiđịa chỉ của cơ sở đào tạo].............................................................................. ..….

- Điện thoại: [ghi số điện thoại liên lạc]………………………………………………...............

- Fax: [ghisố Fax]…………………………….........................…….………………………….

- E-mail: [ghiđịa chỉ hộp thư điện tử]………………..................................................………………..

- Website: [ghiđịa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị(nếu có)]……….................….

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Quyết địnhthành lập: Số [ghi số của văn bản]ngày [ghi ngày] của [ghi tên đơn vị chứng nhận/quyết định thànhlập] về việc: ...................................................................................................................................................

- Các lĩnh vực hoạt động chính: [liệt kê các lĩnh vực hoạt động chính]…..........................……

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu số 2

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO
DO CƠ QUAN / ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC

(Từ ngày... tháng .... năm .... đến ngày...tháng......... năm ......)

STT

Tên khoá học

Thời gian tổ chức

(từ... đến ....)

Địa điểm tổ chức

Số lượng học viên mỗi khoá

Giảng viên

Năm .....

[ghi số thứ tự khoá đào tạo]

[ghi tên khoá học]

[ghi thời gian tổ chức khóa học]

[ghi địa điểm tổ chức khoá học]

[ghi số lượng học viên của khoá]

[ghi tên, nơi công tác của giảng viên khoá học]Đơn vị đăng ký gửi kèm bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc Quyết định thành lập của cơ sở đào tạo