THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban Quan hệ lao động

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quan hệ lao động

Ủy ban Quan hệ lao động có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

Ủy ban Quan hệ lao động có con dấu riêng, kinh phí hoạt động được Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ủy ban Quan hệ lao động

1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách liên quan đến quan hệ lao động; những biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương, chính sách về quan hệ lao động; phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện quan hệ lao động lành mạnh, minh bạch và việc thành lập tổ chức liên ngành về quan hệ lao động ở cấp tỉnh. 

2. Định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về quan hệ lao động.

Điều 3. Cơ cấu của Ủy ban Quan hệ lao động, gồm:

1. Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phó Chủ tịch:

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mời 01 lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 01 lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Ủy viên của Ủy ban:

- Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mời đại diện các cơ quan, tổ chức: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

4. Bộ máy giúp việc Ủy ban: Chủ tịch Ủy ban sử dụng bộ máy làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giúp việc Ủy ban Quan hệ lao động.

Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quan hệ lao động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng