THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 498/LĐTBXH-BTXH ngày 24 tháng 02 năm 2011, số 1043/LĐTBXH-BTXH ngày 9 tháng 4 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 4492/BTC-NSNN ngày 06 tháng 4 năm 2011, số 4927/BTC-NSNN ngày 15 tháng 4 năm 2011, số 5311/BTC-NSNN ngày 22 tháng 4 năm 2011, số 5409/BTC-NSNN ngày 25 tháng 4 năm 2011, số 5830/BTC-NSNN ngày 6 tháng 5 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.995 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dâm trong dịp giáp hạt năm 2011 và cứu đói cho hộ nghèo thiếu đói do bị hạn hán, cụ thể:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Tỉnh Kon Tum: 1.450 tấn gạo.
- Tỉnh Hà Giang: 1.345 tấn gạo.
- Tỉnh Lào Cai: 500 tấn gạo.
- Tỉnh Yên Bái: 1.500 tấn gạo.
- Tỉnh Gia Lai: 200 tấn gạo.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?