THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINHTHUỘC TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH VĨNH PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khaithi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thốngtrung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và những nămtiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Đề án xây dựng mô hình điểm Trungtâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc với cácnội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

Nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốcphòng an ninh (GDQPAN), làm cơ sở chỉ đạo thống nhất việc xây dựng, tổ chức,hoạt động các trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

Xây dựng giảng đường, phòng họcchuyên dùng, thao trường chiến thuật, thao trường kỹ thuật, trường bắn, doanhtrại, nhà điều hành và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của trung tâm đáp ứng yêu cầuhọc tập và rèn luyện tập trung cho sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thứcQPAN.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trítừ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và anninh, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật cóliên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cơ quan chủquản), cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Đề án;

b) Chỉ đạo xây dựng, tổ chức trungtâm hoạt động điểm, làm cơ sở triển khai trên phạm vi cả nước đạt hiệu quả;

c) Đảm bảo vũ khí, vật liệu nổ quândụng; mua sắm trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng, phươngtiện, vật chất phục vụ GDQPAN, trang phục dùng chung cho sinh viên học tập, rènluyện tập trung tại trung tâm.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Quốc phòng thẩmđịnh nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư để thực hiện Đề án theo quy định của phápluật.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,hằng năm tổng hợp dự toán ngân sách thực hiện Đềán theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì xây dựng chương trình, giáotrình, tài liệu, quản lý chất lượng về thực hiện môn học giáo dục quốc phòng vàan ninh; quy định tiêu chuẩn, định mức bảo đảm cơ sở, vật chất, giảng đường,phòng học chuyên dùng cho trung tâm.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốcphòng, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Đềán này;

b) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnhVĩnh Phúc (chủ đầu tư), các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc quyền lập dự án,trình cấpthẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c) Bảo đảm đất đai, mặt bằng, kết cấuhạ tầng, cơ sở vật chất, ngân sách, phương tiện, trang bị kỹ thuật, thiết bịdạy học cho xây dựng và hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủtrưởng cơ quan, tổ chức liên quan và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, TH, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam