ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

QUYT ĐỊNH

Ban hành Quy định v qun lý và thc hin Chính sách h tr di dân

thc hin định canh, định cư cho đồng bào dân tc thiu s

giai đon 2007 - 2010 trên địa bàn tnh Bình Phước

___________________

Y BAN NHÂN DÂN TNH BÌNH PHƯỚC

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn c Quyết định s 33/2007/Q Đ-TTg ngày 05/3/2007 ca Th tướng Chính ph v vic thc hin Chính sách h tr di dân thc hin định canh, định cư cho đồng bào dân tc thiu s giai đon 2007 - 2010;

Căn c Quyết định s 134/2004/Q Đ-TTg ngày 20/7/2004 ca Th tướng Chính ph v mt s chính sách h tr đất , đất sn xut, nhà , nước sinh hot cho đồng bào dân tc thiu s nghèo, đời sng khó khăn;

Căn c Thông tư s 03/2007/TT-UBDT ngày 08/6/2007 ca y ban Dân tc v vic hướng dn thc hin Chính sách h tr di dân thc hin định canh định cư cho đồng bào dân tc thiu s giai đon 2007 - 2010;

Căn cứ Thông tư s 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 ca B Tài chính v hướng dn cơ chế tài chính thc hin công tác định canh định cư đối vi đồng bào dân tc thiu s theo Quyết định 33/2007/Q Đ-TTg;

Căn c Ngh quyết s 13/2008/NQ-H ĐND ngày 29/7/2008 ca HĐND tnh v vic thông qua Đề án tng quan: “H tr di dân thc hin định canh, định cư cho đồng bào dân tc thiu s giai đon 2007 - 2010”.

Căn c Quyết định s 1576/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 ca UBND tnh phê duyệt Đề án tng quan: “H tr di dân thc hin định canh, định cư cho đồng bào dân tc thiu s giai đon 2007 - 2010” trên địa bàn tỉnh;

Theo đề ngh ca Trưởng Ban Dân tc ti T trình s 73/TTr-BDT ngày 01 tháng 10 năm 2008,

QUYT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điu 2.Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã (theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giang Văn Khoa