UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC VĂNPHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điềucủa các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Công văn số 13/VPCP-TCCV ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc nhiệm vụ và bộ máy tổchức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Chuyển giao Phòng kiểmsoát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tưpháp trực tiếp quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Giám đốcSở Tư pháp thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận: chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức;nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tài chính, tài sản (nếu có) của PhòngKiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháptheo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Nội vụ có trách nhiệm: thông báo điều chỉnh chỉ tiêubiên chế của hai đơn vị; điều động công chức theo quy định về phân cấp quản lýcán bộ hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhândân tỉnh điều chuyển và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho Sở Tư phápđể thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7năm 2013;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc cácSở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Website Hà Nam, Công báo;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCHMai Tiến Dũng