THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN - Trung Quốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ngày 20 tháng 08 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 0188/TM-PC ngày 13 tháng 01 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN - Trung Quốc.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định. Đồng thời, thông báo cho các Bộ, cơ quan liên quan của ta biết về ngày có hiệu lực Hiệp định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Vũ Khoan