ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về ban hành quy chế thi tuyển công chức Nhà nước

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 32/TCCP .BCTL ngày 20/01/1996 của Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức Nhà nước;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế thi tuyển công chức Nhà nước tỉnh Lào Cai”

Điều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền, thành viên Hội đồng thi tuyển, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng