THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 702/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 -2020;
Căn cứ Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về việc cho phép chuyển đổi các trường đại học dân lập sang loại hình trườngtư thục;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 157/TTr-BGDĐT ngày 06 tháng4 năm 2001 về việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố HồChí Minh sang loại hình trường đại học tư thục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi loại hìnhcủa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ dân lập sangloại hình trường đại học tư thục.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệthành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân,con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động củatrường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đàotạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thànhphố Hồ Chí Minh thực hiện việc chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thụctheo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệthành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân