THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: 71/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 8510/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khenthưởng Trung ương (Tờ trình số 35/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể và 61 cá nhânthuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khenthưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁNHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 14/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Câu lạc bộ Văn hóa - Thểdục thể thao Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

2. Liên đoàn Lao động quận 1,thành phố Hồ Chí Minh;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạchquận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

4. Thanh tra quận 3, thànhphố Hồ Chí Minh;

5. Ban Quản lý Chợ VườnChuối, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

6. Nhân dân và cán bộ phường10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

7. Đội Bảo vệ Chợ Bình Tây,quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

8. Nhân dân và cán bộ khu phố6, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

9.Thanh tra quận 8, thành phốHồ Chí Minh;

10. Nhân dân và cán bộ khuphố 1, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

11. Nhân dân và cán bộ khuphố 2, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

12. Nhân dân và cán bộ khuphố 1, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

13. Ban Tổ chức Huyện ủyhuyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

14. Phòng Nội vụ huyện CầnGiờ, thành phố Hồ Chí Minh;

15. Hội Chữ Thập đỏ huyện CầnGiờ, thành phố Hồ Chí Minh;

16. Trung tâm Thể dục Thể thaohuyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

17. Nhân dân và Cán bộ xã LýNhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

18. Phòng Ngân sách thuộc Vănphòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

19. Nhà khách Thành ủy, Côngty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòngThành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

20. Công ty Trách nhiệm hữuhạn Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, thuộc Văn phòng Thành ủy, thànhphố Hồ Chí Minh;

21. Phòng Dạy nghề thuộc SởLao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

22. Phòng Bảo trợ xã hộithuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh;

23. Trung tâm Giáo dục Dạynghề Thiếu niên thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phốHồ Chí Minh;

24. Văn phòng Ban chỉ đạo Xóađói giảm nghèo và Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phốHồ Chí Minh;

25. Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin thuộc Thành Đoàn, thành phố HồChí Minh;

26. Hội Sinh viên Trường Đạihọc Sư phạm thành phố thuộc Hội Sinh viên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh;

27. Nhà máy Thuốc lá KhánhHội thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

28. Công ty Cổ phần Chế biếnGỗ Đức Thành thuộc Sở Công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh;

29. Công ty Cổ phần Giấy SàiGòn thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Võ Tiến Sỹ, Chánh Vănphòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

2. Ông Nguyễn Văn Khê, PhóChánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Ông Phan Long, Phó ChánhVăn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

4. Ông Võ Văn Tân, Phó ChánhVăn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Nguyễn Văn Mống,Trưởng phòng Quản lý tài sản thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

6. Ông Nguyễn Xuân Xinh,Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

7. Ông Nguyễn Tân Phước, Phótrưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ ChíMinh;

8. Ông Trần Trung Lưu, Phótrưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ ChíMinh;

9. Ông Võ Minh Phương, Phótrưởng phòng Lưu trữ thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

10. Ông Huỳnh Phước Long, Phótrưởng phòng Sản xuất kinh doanh thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ ChíMinh;

11. Ông Diệp Tuấn Anh, Chuyênviên Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

12. Ông Lê Quang Thoa, Phótrưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

13. Ông Nguyễn Thanh Việt,Chánh Thanh tra quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

14. Bà Lê Thị Thúy, TrưởngBan Quản lý Chợ Vườn Chuối, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

15. Ông Võ Trọng Dần, Phó Chủtịch Hội đồng nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

17. Bà Trần Ngọc Lệ, Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

18. Ông Ngô Quốc Tuấn, Giámđốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

19. Ông Huỳnh Lệ, Tổ trưởngTổ Duy tu - điện Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

20. Ông Hoa Ngọc Thành, Độitrưởng Đội Bảo vệ Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

21. Bà Nguyễn Thị Phiêu,Trưởng Phòng Kinh tế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

22. Ông Lê Văn Cẩm, Giám đốcTrung tâm Văn hóa quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

23. Ông Trần Quốc Xuân,Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

24. Ông Vũ Văn Quảng, Phóphòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

25. Bà Trần Thị Bảo Hồng, Chủtịch Ủy ban nhân dân phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;

26. Ông Phạm Văn Cường, Giámđốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;

27. Bà Phan Thị Thanh, Trưởngphòng Khám Bệnh viện quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

28. Bà Bùi Thị Bích Thủy, Chủtịch Ủy ban nhân dân phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

29. Ông Phan Thanh Tân,Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

30. Ông Mai Đức Hải, Giám đốcXí nghiệp Dịch vụ Công ích thuộc Công ty Công trình Đô thị quận Phú Nhuận,thành phố Hồ Chí Minh;

31. Ông Nguyễn Văn Nhường,Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố HồChí Minh;

32. Ông Nguyễn Văn Tiến, PhóChủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh;

33. Ông Trần Tấn Tài, Trưởngphòng Quản trị Hành chính thuộc Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, thành phố HồChí Minh;

34. Bà Nguyễn Thị Út, Phóphòng Lao động - Thương binh vã Xã hội huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh;

35. Bà Võ Thị Minh Tiến,Trưởng phòng Kế hoạch dân số thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thànhphố Hồ Chí Minh;

36. Bà Trương Ngọc Hoa,Trưởng Văn phòng Tư vấn Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thànhphố Hồ Chí Minh;

37. Bà Trần Thị Kim Chi,Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thành phốHồ Chí Minh;

38. Ông Nguyễn Văn Hồng,Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ ChíMinh;

39. Bà Trần Thị Kim Cúc,Chuyên trách công tác Đảng Văn phòng Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, thành phố Hồ Chí Minh;

40. Bà Dương Thị Thảo, Giámđốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp thuộc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh;

41. Bà Hồ Thị Kim Thoa, PhóGiám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Tam Bình, thuộc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh;

42. Ông Đặng Văn Chương, PhóGiám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá thuộc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, thành phố Hồ Chí Minh;

43. Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biêntập Báo Khăn Quàng Đỏ thuộc Thành Đoàn, thành phố Hồ Chí Minh;

44. Bà Trần Thị Kim Ngân,Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Phú Lâm thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại(SaiGon Co.op), thành phố Hồ Chí Minh;

45. Ông Mai Văn Ba, TrưởngPhòng Tổ chức nhân sự và đào tạo thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại, thànhphố Hồ Chí Minh;

46. Ông Vương Công Minh, PhóChủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

47. Ông Trịnh Chí Thông, PhóChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

48. Bà Võ Thị Liên Chi, Kếtoán trưởng Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh;

49. Ông Bùi Việt Dũng, TổngGiám đốc Công ty Cổ phần Quê Hương (Liberty) thuộc Tổng Công ty Du lịch SàiGòn, thành phố Hồ Chí Minh;

50. Ông Dương Hồng Việt, Giámđốc Khách sạn Đồng Khởi thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ ChíMinh;

51. Ông Lê Hồng Minh, PhóGiám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phốHồ Chí Minh;

52. Ông Trương Minh Thuận,Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thuộc Tổng Công tyĐịa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh;

53. Bà Võ Thị Thúy, Giám đốcCông ty TNHH một Thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòng Thành ủy,thành phố Hồ Chí Minh;

54. Ông Bùi Thanh Dũng, Tổphó Kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Vănphòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

55. Ông Nguyễn Lương Tín, PhóGiám đốc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòngThành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

56. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Kíptrưởng kíp 3, Nhà máy Lọc dầu Cát Lái thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khíthành phố, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

57. Ông Phạm Văn Huyến, Cánbộ kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Văn phòngThành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;

58. Ông Lăng Văn Hai, Giámđốc Công ty Cổ phần Kim hoàn Sài Gòn thuộc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn(SJC), thành phố Hồ Chí Minh;

59. Ông Lê Hữu Hạnh, Phó TổngGiám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thành phố Hồ Chí Minh;

60. Bà Đặng Thị Lài, Kế toántrưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thành phố Hồ Chí Minh;

61. Ông Trần Văn Thế, Chủtịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàngxuất khẩu Tân Bình (TITCO), quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.