THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 715/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về ngày truyền thống ngành Tư pháp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành Tư pháp, động viên cán bộ, công chức, viên chức tư pháp trong việc xây dựng ngành Tư pháp lớn mạnh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Hàng năm lấy ngày 28-8 là "Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp".

Điều 2.- Việc tổ chức ngày truyền thống ngành Tư pháp hàng năm phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm thực hiện tốt nội dung, yêu cầu sau đây:

Giáo dục truyền thống của ngành Tư pháp, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Tư pháp căn cứ vào các quy định hiện hành để hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ở Điều 2.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải