THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thí điểm thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa

cháy thành phố Hồ Chí Minh

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thí điểm Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Công an, trên cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Sở Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải