HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 72/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 72/HĐBT NGÀY 17-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN EA H'LEO VÀ HUYỆN KRÔNG PÁCH THUỘC TỈNH ĐẮC LẮC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập hai xã mới thuộc huyện IA H'Leo và chia một xã thành hai xã mới thuộc huyện Krông Pách, tỉnh Đắc Lắc như sau:

1. Huyện EA H'Leo:

Thành lập hai xã mới lấy tên là xã EA WY và xã Cư Mốt (1).

2. Huyện Krông Pách:

Chia xã EA Yiêng thành hai xã lấy tên là xã EA Yiêng và xã EAUY (1).

Điều 2: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

Bộ trưởng Tổng thư ký

(Đã ký)

Đặng Thi