THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG VỐN MUA BÙ VẮC XIN, THUỐC KHỬ TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 808/BNN-KH ngày 28 tháng 3 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vănbản số 2461/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 4 năm 2011, của Bộ Tài chính tại văn bảnsố 5519/BTC-TCDT ngày 27 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổsung 70,637 tỷ đồng (bảy mươi tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu đồng) từ nguồn dựphòng ngân sách Trung ương năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđể mua bù đủ: 957.000 liều vắc xin LMLM týp O; 762.000 liều vắc xin LMLM 3 týp;410.000 liều vắc xin dịch tả heo; 110.000 liều vắc xin THT trâu bò; 427.000 lítthuốc sát trùng Benkocid; 60.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine và 151 tấn hóachất Chlorine đưa vào dự trữ quốc gia.

Việc quản lý vàsử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. CácBộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tưchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng