THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 724/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 11/UBND-NC ngày28 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 753/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Tờ trình số 770/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thiđua của Chính phủ cho 09 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuấtsắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007của tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 08/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Nhân dân và cán bộ huyện GiaBình, tỉnh Bắc Ninh;

02. Nhân dân và cán bộ xã Tam Sơn,huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

03. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh;

04. Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh BắcNinh;

05. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Bắc Ninh;

06. Báo Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

07. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh BắcNinh;

08. Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên cấp thoát nước Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

09. Công ty Cổ phần Phát triển Đôthị Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh./.