THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NHIỆM KỲ2004-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội vềviệc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã đượcsửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 vàNghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày25 tháng 4 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1508/TTr-BNV ngày 04 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệmkỳ 2004 - 2011 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và bàPhạm Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng