ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Số: 73/QĐ-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/vBan hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình,

soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản qui phạm pháp luật ,của UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2005 số 27/CT-UB ngày 27/01//2005 của ƯBND tính;

- Theo đề nghị của Giám đốc sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ƯBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo ƯBND tỉnh về những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định này. .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Nguyễn Văn Châu

QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, soạn thảo,
thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3-3 /QĐ-CT
của Chủ tịch UBND tỉnh)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

1/. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh là văn bản do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẳm quyền, trình tự, thủ tục do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2/. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị.

Điều 2: Phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp sau đây:

1- Để thi hành Hiến pháp, Luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh té - xã hội, củng cố quô/c phòng, an ninh;

2- Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn;

3- Văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên giao cho ủy ban nhân dân tinh quy định một vấn đề cụ thể.

Điều 3: Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh trong hệ thống pháp luật.

1- Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải phứ hợp với Hiến pháp, Luật và căn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản ừong hệ

thống pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh còn phải phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4: Ngôn ngữ của vãn bản quy phạm pháp luật cửa ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dê hiểu đôi với ửiuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản.

Điều 5: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

1- Văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phải được đánh số thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản.

Việc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản cùng với năm ban hành loại văn bản đó.

Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh được sắp xếp như sau: số thứ tự của văn bản/năm ban hành văn bản/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành.

2- Tên viết tắt của văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau:

Quyết định viết tắt là QĐ, Chi thị viết tắt là CT; ủy ban nhân dân viết tắt là UBND.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH,

SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẲN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT CỦA UY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

Điều 6: Lập, thông qua, chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh.

Hàng năm các Sở, ban, ngành tỉnh:

1. Căn cứ vào yêu cần quản lý Nhà nước ở địa phương, đường lối, chủ trương, chính sách Cija Đảng, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tinh, ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chương trình xây đựng Văn bản quy phạm pháp luật sáu tháng, hàng năm theo sáng kiến của mình và theo đê nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương.

Cơ quan, tổ chức gửi đề nghị xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân đến Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp. Trong văn bản đề nghị phải xác định rõ sự cần thiết ban hành văn bản, tên văn bản, đối tượng, phạm vị điều chỉnh và nội dung cơ bản của văn bản.

Sở Tư pháp chủ trĩ phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lập dự kiên chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của Ụy ban nhân dân, Văn phòng ủy ban nhân dân có trách nhiệm gửi lấy ý kiến các cơ quan, tô chức hữu quan về dự kiến chương trình, chỉnh lý dự kiến chương trình và trình ủy ban nhân dân quyết định.

2. Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của ủy ban nhân dân được thông qua tại phiên họp của Uy ban nhân dân vào đâu Quý I của năm.

Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật phải xác định tên văn bản, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của văn bản, thời điểm ban hành văn bản., cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo, cơ quan thâm định và ké hoạch tổ chức soạn thả.o văn bản.

Điều 7: Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong trường hợp cần thiết, ủy ban nhân dân quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan, tổ chức khi kiển nghị về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ lý do điều chỉnh. Thủ tục, trình tự điều chỉnh chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại các điốm nêu trên.

Điều 8: Soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân

tỉnh.

1. Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh, do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho cơ quan chuyên môn của Uy ban nhân dân chủ ừì soạn thảo.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo phổi họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đê soạn thảo vãn bản. Đối với dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh, có nội dung liền quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định thành lập Tổ soạn thảo.

Tổ soạn thảo gồm Tổ trưởng là thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện của cơ quan tư pháp và đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan.

3. Trong việc soạn thảo dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân, Tổ soạn thảo có các nhiệm vụ sau:

a) . Tổng kết tình hành thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ở địa phương có liên quan đến dự thảo; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến nội dung dự thảo;

b) . Tổ chức nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tham khảo văn bản của ủy ban nhần dân các địa phương khác; tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

c) . xây đựng dự thảo và tờ trình dự thảo, xác định văn bản, điều, khoản của văn bản dự kiến bãi bỏ.

4. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, nhân dân địa phương trong phạm vi với hình thức thích hợp tuỳ theo tính chất và nội dung của dự thảo.

Điều 9: Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dẳn tịnh.

1. Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh, phải được lấy ý kiến của cơ quan, to chức hữu quan. Cơ quan, tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản ừong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đự thảo.

2. Tùy theo tính chất, nội dung của văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, nhân dân địa phương thông qua các cuộc họp, các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện là 07 ngày.

Điều 10: Thẩm định dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải được Sở Tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình ủy ban nhân dân.

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi đến cơ quan tư pháp hồ sơ dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật để thẩm định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

+ Công văn yêu cầu thẩm định;

+ Tờ trình về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Dự thảo cuối cùng được cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định trình ủy ban nhân dân; ?

+ Bản tổng họp ý kiến về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Danh mục các văn bản pháp luật làm căn cứ ban hành và các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Phạm vi thẩm định bao gồm:

+ Sự cần thiết ban hành văn bản;

+ Đổi tượng, phạm vi điểu chỉnh của dự thảo;

+ Tính họp hiến, họp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật;

+ Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo;

+ Ngôn ngữ pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản;

+ Sự phù hợp của dự thảo với đường lối, chủ trưong, chính sách của Đảng; sự phù hợp của dự thảo với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tính khả thi cửa văn bản.

Chậm nhất là 07 ngày trước ngày ủy ban nhân dân họp, cơ quan Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến co quan chủ trì soạn thảo.

4. Trong trường họp cần thiết, cơ quan được giao thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung dự thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật.

5. Trường họp dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì soan thảo thì Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp liên ngành gồm đại diện Sở Tư pháp, đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam tinh và đại diện các cơ quan hữu quan để thẩm định dự thảo.

Điều 11: Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trình Úy ban nhân dân tỉnh.

1. Chậm nhất ỉà 05 ngày trước ngày ủy ban nhân dân họp, cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo đến Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ gồm có:

+ Dự thảo vả tờ trình về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định;

+ Bán tổng họp ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Khi nhận hồ sơ dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét hô sơ và kiêm tra việc tuân thủ các thủ tục theo quy định .

Điều 12: Trình tự xem xét, thông qua Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dẫn tỉnh.

1. Chậm nhất là 03 ngày trước ngày ủy ban nhân dân họp, dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu cỏ liên quan phải được gửi đên các thành viên của Uy ban nhân dân.

2. Tại phiên họp của ủy ban nhân dân, đại diện cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì soạn thảo trình bày dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật; đại diện co quan tư pháp trình bày ý kiến thấm định, ủy ban nhân dân thảo luận và biêu quyết thông qua tùng vấn đề và toàn bộ dự thảo hoặc biểu quyết toàn bộ dự thảo một lần. Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật được thông qua khi quá nửa tổng số thành viên ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân thay mặt ủy ban nhân dân ký ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

4. Trong trường hợp dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật chưa được thông qua ủy ban nhân dân cho ý kiến về những vấn đề cần được tiếp tục chỉnh lý và giao cho cơ quan trình dự thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan chỉnh lý và trình lại dự thảo trong thời hạn do ủy ban nhân dân quyết định.

5. Trong trường hợp cần ban hành ngay Văn bản quy phạm pháp luật nhưng không thể thông qua tại phiên họp của ủy ban nhân dân thì theo sự chi đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi phiếu lây ý kiến các thành viên của ủy ban nhân dân. Chủ tịch Uy ban nhâri dân thay mặt ủy ban nhân dân ký ban hành Văn bản quy phạm pháp luật nếu được quá nửa tổng số các thành viên ủy ban nhân dân đồng ý.

Điều13: Trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp:

Trong trường họp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống, thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, ưật tự thì ƯBND tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị theo trình tự thủ tục sau:

1. Trong trường họp đột xuất:

a) Chủ tịch UBND tỉnh phân công cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc cá nhân soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo;

b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo, vãn bản quy phạm pháp luật gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên quan;

c) Chủ tịch ƯBND tỉnh chỉ đạo việc gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến các thành viên UBND tỉnh chậm nhất là 01 ngày trước ngày UBND tinh họp.

2. Trong trường hợp khẩn cấp: thì Chủ tịch ƯBND tinh phâri công, chỉ đạo việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và triệu tập ngay phiên họp UBND tỉnh để thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt ƯBND tỉnh ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

CHƯƠNG III

ĐĂNG CÔNG BÁO, ĐƯA TIN, LƯU GIỮ VÀ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Điều 14: Đăng công báo, đưa tin, gửi yà lưu giữ văn bản.

1. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh được đăng trên công báo tình.

Văn bản đăng công báo có giá trị như văn bản gốc.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý công báo tỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải được đưa tin trên báo Tây Ninh, Đài phát thanh, truyền hỉnh tỉnh.

3. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải được gửi đến. Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp, Thường trực HĐND, Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tỉnh.

4. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải được lưu giữ theo quy định củạ pháp luật về lưu trữ.

Điều 15: Hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Văn. bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực trong phạm vi tỉnh. Trong trường họp có hiệu lực trong phạm vi nhất định ữong tỉnh thi dược xác định ngay trong văn bản.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh cổ hiệu lực áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh.

3. Văn bận quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực sau mười ngày và được đăng trên công báo tỉnh kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, trừ trường hợp vãn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.

Điều 16: Ngưng hiệu lực, hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh bị đình chỉ thi hành thì ngưng hiệu lực cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực; trường họp bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản hết hiệu lực.

2. Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực hoặc hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh phải được quý định rõ tại văn bản đình chỉ thi hành, văn bản xử lý của cơ quan Nhà nước, cá nhân có thấm quyền.

3. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

a. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong vãn bản.

b. Được thay thế bằng một văn bân của ủy ban nhân dân tỉnh.

c. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một vằn bản của cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.

d Không cỏn đối tượng điều chinh.

4. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó cũng hết hiệu lực.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Bản quy định này và theo dõi báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 18. Bản quy định này có thể được sửa đổi bổ sung trong quá trình thực hiện Ịchi có văn bản cụ thể của Chính phủ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Châu