THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀNGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ytế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lấy ngày 02 tháng 7hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày Vệsinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm nhằm:

1. Nâng cao nhận thức và đề caotrách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình vàtoàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sứckhỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vữngcủa đất nước, dân tộc Việt Nam.

2. Tăng cường sự tham gia, phối hợpchặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúpđỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sứckhỏe.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiệnNgày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm theo đúng yêu cầu,nội dung quy định tại Điều 2, hết sức chú ý thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địaphương tăng cường tuyên truyền về công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân NgàyVệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chứcthực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm của địaphương.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan Trung ương của các đoàn thể tham gia, phối hợpchặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn,chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằngnăm.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơquan, tổ chức liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng