ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

vùng bãi, nông thôn trong tỉnh năm 2012

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-LN-NN-TC ngày 17/4/2012 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ để lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng bãi, nông thôn trong tỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 5.000.000.000đ (Năm tỷ đồng) nguồn kinh phí lập Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng bãi, nông thôn trong tỉnh năm 2012 cho các xã vùng bãi để làm đường giao thông như sau:

TT

Tên đơn vị

Số tiền (đồng)

1

Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm

450.000.000

2

Xã Long Hưng, huyện Văn Giang

500.000.000

3

Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào

450.000.000

4

Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ

450.000.000

5

Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu

450.000.000

6

Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi

450.000.000

7

Xã Phú Thịnh, huyện Kim Động

450.000.000

8

Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động

450.000.000

9

Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ

450.000.000

10

Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ

450.000.000

11

Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên

450.000.000

Điều 2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã được phân bổ vốn tại Điều 1 sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thơi