THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 731/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 1996

QUYẾTĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lí các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

______________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế khu chế xuất, Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành quy chế khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí minh, Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Ban Quản lý các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh để quản lý các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 của Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 của Quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng hình quốc huy, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có 1 Trưởng ban, một số Phó trưởng ban, các uỷ viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan, và bộ máy giúp việc.

Nhân sự Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban quản lý do Trưởng ban quản lý quyết định sau khi thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 62/CT ngày 26 tháng 02 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Quản lý khu chế xuất Tân Thuận và văn bản số 433/KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 1992 về đổi tên Ban quản lý khu chế xuất Tân Thuận thành Ban quản lý các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Trần Đức Lương