THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 736/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước( Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2008 ) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương ( Tờ trình số 742/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 5 năm 2008 ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua củaChính phủ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, đã hoànthành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nướcnăm 2007 của tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thểcó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận :- UBND tỉnh Bình Phước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng