UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______

Số: 74/ 2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

TP . Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập

thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số  557/TB-VP  ngày 13 tháng 9 năm 2010 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố;

Căn cứ Tờ trình số  778/QPTNO-VB  ngày 17 tháng 9 năm 2010 của
Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố về việc tăng hạn mức vốn vay cho người thu nhập thấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở như sau:

Hạn mức vốn vay từ năm 2010 trở về sau được tăng từ 300 triệu đồng lên 400 (bốn trăm) triệu đồng/ 01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 (mười lăm) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo 
Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở 
thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 
Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH/TP;

- Liên đoàn Lao động TP;

- Viện Kinh tế thành phố;

- VPUB: các PVP;

- Các Phòng Chuyên viên, TTCB;

- Lưu: VT, (ĐTMT-Ch) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài