NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc lập quỹ cho vay ưu đãi hộ

nghèo thiếu vốn sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24/5/1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Để góp phần thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận Đề án lập "Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất" (dưới đây gọi tắt là Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo) của Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, và giao cho Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tổ chức thực hiện Đề án này.

Điều 2: Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chỉ định một phó Tổng Giám đốc làm Giám đốc Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo. Các Phó Giám đốc do Giám đốc đề nghị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp quyết định.

Điều 3: Lãi suất cho vay hộ nghèo của Quỹ là 14,4% /năm (tức 1,2%/ tháng). Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp được hưởng phí dịch vụ, không hưởng lãi.

Điều 4: Các tổ chức tín dụng khác căn cứ theo khả năng tài chính và nguồn vốn của mình có thể trực tiếp lập Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo hoặc cho Ngân hàng Nông nghiệp vay vốn với lãi suất thấp nhằm bổ sung nguồn vốn cho Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo theo Đề án này.

Điều 5: Vốn ban đầu của Quỹ là 400 tỷ đồng, trong đó vốn của Ngân hàng Nông nghiệp 100 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương cho vay 200 tỷ đồng (theo thoả thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Nông nghiệp), Ngân hàng Nhà nước cho vay theo mục tiêu chỉ định 100 tỷ đồng, thời hạn 3 năm (Ngân hàng Nông nghiệp rút tiền theo nhu cầu thực tế và trả lãi 3 tháng 1 lần).

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng vụ Kế toán - Tài chính, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Ngoại thương và các tổ chức tín dụng khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

đang cập nhập

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm