THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 744/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐÔ THỊ CỔ PHỐHIẾN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 2361/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạchtổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với pháttriển du lịch với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Quy hoạch:

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạovà phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch.

2. Mục tiêu:

a) Bảo tồn và phát huy giá trị đôthị cổ Phố Hiến thông qua các di tích hiện hữu trong phạm vi Phố Hiến cổ; táihiện hình ảnh phố cổ, qua đó hình thành phần cơ bản giá trị lịch sử về mặt quyhoạch, kiến trúc và không gian chức năng của đô thị cổ. Lồng ghép hình ảnh củakhông gian đô thị cổ với các hoạt động truyền thống và cuộc sống đương đạinhưng không làm ảnh hưởng lẫn nhau; tôn các giá trị của Phố Hiến, đồng thời tạođiều kiện khai thác, phát triển du lịch;

b) Làm cơ sở pháp lý cho việc xinxếp hạng khu di tích Phố Hiến; bảo tồn, quản lý; lập, thẩm định và phê duyệtcác dự án đầu tư;

c) Hoàn thiện không gian kiến trúcvề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Phố Hiến, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, văn hóa - du lịch của tỉnh, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, trởthành tỉnh khá trong cả nước.

3. Phạm vi quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 1883ha; theo ranh giới Phố Hiến cổ và nằm trong giới hạn thành phố Hưng Yên phù hợpvới quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên đến năm 2020;

- Quy mô quy hoạch tổng thể và quyhoạch chi tiết 41,05 ha; bao gồm cụm di tích Phố Hiến Hạ - 23,44 ha và các điểmdi tích khác nằm trong phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích là 17,61 ha;

- Nghiên cứu bổ sung ngoài phạm viPhố Hiến cổ, các di tích trong phạm vi thành phố Hưng Yên là những di tích vệtinh 4,1 ha.

4. Các nhóm dự án thành phần, gồm:

- Nhóm dự án số 1: lập hồ sơ xếphạng bổ sung các di tích;

Ngoài những di tích đã được xếphạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, lập hồ sơ các hạng mục di tích còn lại nằm trongkhu vực Phố Hiến cổ (phạm vi nghiên cứu quy hoạch) trình cấp có thẩm quyền xếphạng bổ sung.

- Nhóm dự án số 2: đền bù, giảiphóng mặt bằng, tái định cư và cắm mốc giới bảo vệ di tích.

- Nhóm dự án số 3: khai quật khảocổ;

Thám sát trên địa bàn khu vực PhốHiến xưa; khai quật có trọng tâm được lựa chọn thông qua những khu vực đã thámsát.

- Nhóm dự án số 4: phục dựng PhốHiến cổ;

Phục dựng Phố Hiến cổ bao gồm cáccông trình nhà cổ, thương điếm, thuyền Trung Quốc, thuyền Nhật Bản, các di tích…; phục dựng đền thờ Lê Đình Kiên và các công trình cảnh quan, giao thông và hạtầng phù trợ…

- Nhóm dự án số 5: tu bổ, tôn tạocác di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến, thuộc phạm vi của quy hoạch;

Tu bổ các di tích nguyên gốc đã bịxuống cấp; tôn tạo các hạng mục công trình phát huy giá trị di tích.

- Nhóm dự án số 6: phục dựng mặtđứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ đến các điểm di tích (khu vực Hồ Bán Nguyệt,chùa Chuông và Văn Miếu Xích Đằng;

Hỗ trợ việc tạo hình ảnh Phố Hiến(mặt đứng nhà cổ, các di tích…). Khuyến khích người dân hai bên mặt phố tôn tạomặt đứng hai bên trục đường.

- Nhóm dự án số 7: nâng cao nănglực quản lý, bảo vệ di tích và phục vụ du lịch cho cộng đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn từ ngân sách trung ương doBộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trực tiếp (không nằm trong số kinh phí bố tríthường xuyên hàng năm cho các công trình văn hóa của tỉnh Hưng Yên);

b) Vốn hỗ trợ có mục tiêu về vănhóa của Chính phủ;

c) Vốn huy động từ các nguồn hợppháp khác.

6. Trình tự ưu tiên đầu tư:

a) Nhóm dự án đầu tư tập trung bằngnguồn ngân sách Trung ương và vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ,gồm 4 nhóm dự án:

- Nhóm dự án số 1: lập hồ sơ xếphạng bổ sung di tích;

- Nhóm dự án số 2: đền bù, giảiphóng mặt bằng, tái định cư và cắm mốc giới bảo vệ di tích;

- Nhóm dự án số 3: khai quật khảocổ;

- Nhóm dự án số 5: tu bổ, tôn tạocác di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến, thuộc phạm vi của quy hoạch;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2010đến năm 2015.

b) Nhóm dự án đầu tư tập trung bằngnguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chínhphủ và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác, gồm 2 nhóm dự án:

- Nhóm dự án số 4: phục dựng PhốHiến cổ;

- Nhóm dự án số 6: phục dựng mặtđứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ đến các điểm di tích (khu vực Hồ Bán Nguyệt,chùa Chuông và Văn Miếu Xích Đằng;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2010đến năm 2020.

c) Nhóm dự án đầu tư theo khả nănghuy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm 1 nhóm dự án:

- Nhóm dự án số 7: nâng cao nănglực quản lý, bảo vệ di tích và phục vụ du lịch cho cộng đồng;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2015đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơquan liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục khaithác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu trong và ngoài nước (những nước có liên quanđến lịch sử thông thương với Phố Hiến) để xác định, bổ sung các căn cứ khoa họclàm sáng tỏ hơn việc tái hiện phố cổ Phố Hiến làm cơ sở cho việc lập, tổ chứcthẩm định, quyết định đầu tư các nhóm dự án thành phần;

b) Phê duyệt các nhóm dự án thànhphần trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thịcổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch được duyệt. Chỉ đạo Ủy ban nhân dânthành phố Hưng Yên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyhoạch, tiến hành cắm mốc giới, di dời các hộ dân trong khu vực di tích, bàngiao đất để triển khai dự án đầu tư.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchịu trách nhiệm thẩm định về chuyên môn đối với các dự án thành phần liên quanđến di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia; phối hợp các địa phương kết nối cáctuyến du lịch trong cả nước nhằm góp phần phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiếnmột cách hiệu quả nhất, đặc biệt giữa Phố Hội và Phố Hiến.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, cân đối phần vốnthuộc ngân sách nhà nước để thực hiện các nhóm dự án đầu tư được phê duyệttrong phạm vi quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Hưng Yên; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng