THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 45 Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại tờ trình số 171/2005/TT-VP ngày 21 tháng 02 năm 2005 về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi) do Đại hội toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ III thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2005 (toàn văn Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Điều lệ này thay thế Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ II thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2000.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

(Đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg

ngày 11/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, phong trào hợp tác xã (sau đây hợp tác xã viết tắt là HTX) ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội, giúp cho Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh, góp phần cùng kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Liên minh HTX Việt Nam hoạt động theo Luật HTX năm 2003, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, liên hiệp HTX và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho HTX, liên hiệp HTX và thành viên; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; đại diện cho HTX, liên hiệp HTX và thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Vận động hướng dẫn các hộ kinh tế gia đình, hộ kinh tế cá thể, tiểu chủ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa, các cá nhân, pháp nhân khác phát triển kinh tế tập thể trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức kinh tế - xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ này.

Điều 2. Liên minh HTX Việt Nam là thành viên chính thức của Liên minh HTX quốc tế (ICA) và Hiệp hội các xí nghiệp nhỏ và vừa thế giới (WASME). Liên minh HTX Việt Nam có biểu tượng riêng. Trụ sở của Liên minh HTX Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 3. Căn cứ Luật HTX năm 2003 và tôn chỉ, mục đích hoạt động, Liên minh HTX Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chức năng:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

c) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên;

d) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

đ) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

b) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

d) Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh;

đ) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác;

g) Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

h) Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

i) Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 4. Liên minh HTX Việt Nam có thành viên chính thức và thành viên liên kết:

1. Thành viên chính thức là các HTX, liên hiệp HTX.

2. Thành viên liên kết là các tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế, xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 5. Quyền của thành viên:

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

2. Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực có liên quan khác.

3. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động ở trong và ngoài nước.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh.

6. Thành viên chính thức được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh.

7. Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

Điều 6. Nghĩa vụ của thành viên:

1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp.

2. Tham gia các hoạt động của Liên minh.

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng.

4. Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh.

5. Đóng hội phí theo quy định.

Điều 7. Tư cách thành viên chấm dứt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện ra khỏi Liên minh.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh. Các trường hợp bị khai trừ do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quy định cụ thể.

Điều 8. Mức hội phí, thể thức đóng hội phí do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quy định cụ thể theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

Nguyên tắc và hệ thống tổ chức liên minh HTX Việt Nam

Điều 9. Liên minh HTX Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, thống nhất mục tiêu và hành động.

Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Liên minh HTX thuộc về Đại hội Liên minh HTX cấp đó. Cơ quan lãnh đạo Liên minh HTX giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thiểu số phục tùng đa số.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX các cấp được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

Điều 10. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX Việt Nam, do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 11. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra.

4. Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

5. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam do Đại hội quyết định.

Điều 12. Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.

Điều 13. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam họp thường kỳ 1 năm hai lần, do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam triệu tập và chủ trì; khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 14. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội toàn quốc.

2. Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX Việt Nam.

3. Bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các uỷ viên Ban Thường vụ; bầu Uỷ ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trong số các uỷ viên Uỷ ban kiểm tra; thông qua các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra.

5. Quyết định tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua các báo cáo trình bày trước Đại hội.

7. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung Đại hội và triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 15. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam quyết định. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 16. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, các nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

2. Hướng dẫn hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

3. Công nhận và khai trừ thành viên cấp quốc gia.

4. Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam.

5. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

6. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà nước khen thưởng, kỷ luật.

Điều 17. Thường trực Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX Việt Nam.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

4. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

Điều 18. Liên minh HTX Việt Nam có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh do Thường trực Liên minh HTX Việt Nam quyết định.

Điều 19. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam, được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội Liên minh HTX tỉnh thông qua. Điều lệ của Liên minh HTX cấp tỉnh phải phù hợp với Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 20. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh. Đại hội do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 21. Đại hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển của Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.

3. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

4. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX toàn quốc.

5. Thông qua Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh.

Điều 22. Điều lệ Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận và gửi Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 23. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành họp thường kỳ một năm hai lần do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh triệu tập và chủ trì; khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 24. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội toàn quốc, Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội cùng cấp và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.

2. Quyết định chiến lược, chương trình hoạt động, mục tiêu phát triển dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

3. Bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các uỷ viên Thường vụ; bầu Uỷ ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trong số các uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra.

Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra.

5. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua các báo cáo trình trước Đại hội.

6. Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 25. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

Điều 26. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên và các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

2. Công nhận và khai trừ thành viên.

3. Chuẩn bị chương trình, nội dung Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội.

4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành.

5. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

Điều 27. Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

3. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

Điều 28. Liên minh HTX tỉnh có bộ máy chuyên trách bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh do Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Điều 29. Khi người đại diện của Liên minh HTX hoặc của tổ chức thành viên là uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX các cấp không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không giữ chức uỷ viên Ban Chấp hành; người kế nhiệm sẽ được Ban Chấp hành cùng cấp bầu bổ sung.

Điều 30. Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức Hội đồng tư vấn để tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết đối với khu vực hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định.

Tuỳ điều kiện cụ thể, Liên minh HTX tỉnh có thể tổ chức Hội đồng tư vấn. Quy chế tổ

chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Chương V

UỶ BAN KIỂM TRA

Điều 31. Uỷ ban Kiểm tra của Liên minh HTX các cấp do Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp bầu, gồm: Chủ nhiệm và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là uỷ viên Ban Thường vụ của Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp hoạt động theo Điều lệ và Quy chế do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ban hành.

Điều 32. Uỷ ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành cùng cấp.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX cùng cấp.

3. Kiến nghị với Ban Chấp hành Liên minh HTX cùng cấp các hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân khi có sai phạm.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

5. Báo cáo trước Đại hội và Ban Chấp hành cùng cấp về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 33. Tài chính của Liên minh HTX các cấp gồm những nguồn sau:

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên chế và các hoạt động của Liên minh.

2. Hội phí do thành viên đóng góp.

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh.

4. Các khoản thu khác.

Điều 34. Thường trực Liên minh HTX Việt Nam và Thường trực Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Tài chính của Liên minh được sử dụng vào các hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và đảm bảo các hoạt động của Liên minh.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 35. Những tổ chức thành viên, xã viên và người lao động; các đơn vị tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Điều 36. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành các cấp, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh HTX các cấp đều bị xem xét và có hình thức xử lý thích hợp.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.

1. Điều lệ này được Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc lần thứ III thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2005 thay thế Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II thông qua ngày 20 tháng 01 năm 2000 và có hiệu lực kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

2. Chỉ Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

3. Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Điều lệ này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải