BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008

 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

 và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.

Sau khi có ý kiến của Bộ Công thương tại Công văn số 7586/BCT-XNK ngày 27/8/2008 và Công văn số 7977/BCT-XNK ngày 09/9/2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (sau đây gọi là Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC), như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC như sau:

“Điều 1. Ban hành mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (các Mẫu A, D, E, S, AK, giấy chứng nhận quy trình Kimberley và các loại C/O khác) đối với các sản phẩm xuất khẩu như sau:

1. Cấp mới Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): 50.000 đồng/giấy;

2. Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) là: 10.000 đồng/giấy”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC như sau:

“Điều 3. Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

a) Trường hợp Bộ Công thương trực tiếp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): Bộ Công thương là cơ quan thu phí, được trích 60% (sáu mươi phần trăm) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức cấp giấy chứng nhận và thu phí theo chế độ quy định; nộp vào ngân sách nhà nước 40% (bốn mươi phần trăm) số tiền phí thu được theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Trường hợp Bộ Công thương uỷ quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): Tổ chức được Bộ Công thương uỷ quyền là đơn vị thu phí, được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) và thu phí theo chế độ quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn