UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VKIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉđạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịchUBND tỉnh - Trưởng ban.

2. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú, Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông - Phó trưởng ban thường trực.

3. Ông Bùi Quang Cẩm, Chánh Vănphòng UBND tỉnh - Phó trưởng ban.

4. Ông Đinh Trọng Hải, Chánh Vănphòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư - uỷ viên.

6. Ông Trịnh Văn Thế, Giám đốcSở Tài chính - uỷ viên.

7. Ông Phạm Gia Luật, Giám đốcSở Nội vụ - uỷ viên.

8. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ - uỷ viên.

9. Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịchUBND thành phố Phủ Lý - uỷ viên.

10. Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịchUBND huyện Thanh Liêm - uỷ viên.

11. Ông Vũ Văn Tuyên, Chủ tịchUBND huyện Kim Bảng - uỷ viên.

12. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủtịch UBND huyện Lý Nhân - uỷ viên.

13. Ông Nguyễn Đức Vượng, Chủtịch UBND huyện Duy Tiên - uỷ viên.

14. Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịchUBND huyện Bình Lục - uỷ viên.

15. Ông Lê Hồng Quang, Trưởngphòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông - thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Banchỉ đạo:

- Tham mưu với Uỷ ban nhân dântỉnh ban hành các chính sách, xây dựng chiến lược, chương trình, quy hoạch, kếhoạch và các giải pháp để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của chươngtrình, quy hoạch, kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệthông tin;

- Tham mưu với Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức định hướng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Đềxuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh HàNam.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốccác Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; thực hiện nghiêm túc việccung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Kiểm tra,đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của Cổng thông tinđiện tử, báo cáo Bộ thông tin và Truyền thông và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng Quy chế hoạt động củaBan chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Uỷ ban nhân dântỉnh về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban chỉ đạoCổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam (Quyết định số: 401/QĐ-UBND ngày 31/3/2011; Quyếtđịnh số: 402/QĐ-UBND ngày 31/3/2011; Quyết định số: 887/QĐ-UBND ngày 03/7/2012;Quyết định số: 888/QĐ-UBND ngày 03/7/2012).

Điều 4. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng