THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 756/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂUNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việckéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày19 tháng 5 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1500/TTr-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungThành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thưthường trực tỉnh ủy Lai Châu.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Chương, Giám đốc SởTài chính tỉnh Lai Châu.

3. Các Ủy viên:

- Ông Trần Duân, Giám đốc Công antỉnh Lai Châu;

- Ông Nguyễn Thái Bình, Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu;

- Ông Doãn Đình Chức, Giám đốc SởNội vụ tỉnh Lai Châu;

- Ông Đặng Trần Thắng, Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các ông có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng