THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 766/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KHU VỰC TÀI CHÍNH

----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về "Chương trình đánh giá khu vực tài chính - FSAP";

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?