THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đổi mới đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017;
Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Căn cứ Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;
Căn cứ Công văn số 211/TTg-KGVX ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ý kiến của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội.
Trụ sở chính: Tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3.Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hoạt động theo mô hình trường đại học tự chủ, thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đổi mới đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.
Điều 4. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có Hội đồng trường được thành lập và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 16 Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên, quyết định công nhận Hiệu trưởng nhà trường.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)

Điều 5. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, bảo đảm công khai, minh bạch phát huy dân chủ của cán bộ, viên chức, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.
Điều 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt May Thời trang Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tưởng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Trường CĐ Công nghiệp - Dệt may Thời trang HN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH, ĐMDN, HC;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). QT
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?