QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỐ 77/2008/QĐ-BVHTTDL

NGÀY 28 THÁNG 08NĂM 2008

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BỘTRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 115/VHTT /QĐ ngày 29 tháng 8 năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin vềviệc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụThư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

QUY CHẾ MẪU

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 08 năm2008

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quychế này quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là thư viện cấp xã) đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tưsố 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướngdẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thưviện.

Điều 2. Vị trí, chức năng

Thưviện cấp xã là đơn vị sự nghiệp văn hoá do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấnthuộc huyện, quận, thành phố (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã)thành lập và trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; có chức năng xây dựng và tổchức việc sử dụng chung vốn tài liệu phục vụ công cuộc xây dựng và phát triểnkinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; xây dựng, hình thành thói quen đọcsách, báo trong nhân dân.

Điều 3. Đối tượng phục vụ

Đối tượng phục vụ của thư viện cấp xãlà các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập trên địabàn.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CẤPXÃ

Điều 4. Tiêu chuẩn thư viện và đăng ký hoạt động thư viện

Thưviện cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn và thực hiện đăng ký hoạt động với PhòngVăn hóa và Thông tin theo quy định tại Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiệnthành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

Điều 5. Tên gọi và địa chỉ

Thưviện + tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thành phố; địa chỉ.

Điều 6. Cán bộ thư viện

Tùytheo điều kiện cụ thể của từng địa phương, thư viện cấp xã có một cán bộ chuyêntrách hoặc kiêm nhiệm đã tốt nghiệp trung học phổ thông và được bồi dưỡng vềchuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Điều 7. Nhiệm vụ của thư viện

1. Căn cứ chương trình phát triển kinhtế, văn hoá, xã hội của địa phương và kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân cấp xã, xây dựng kế hoạch hoạtđộng hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho người dân sử dụng vốn tài liệu thư viện, tổ chức các hình thứcphục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về nhà, mở cửa thư viện theo ngày, giờ nhất địnhphù hợp với điều kiện lao động và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

3. Xây dựng vốn tài liệu mang tính chấttổng hợp phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầuphát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Tăng cường vốn tài liệu thông qua việctiếp nhận sách, báo luân chuyển từ thư viện tỉnh, huyện, sách, báo do tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, biếu, tặng hoặc trao đổi với các thư viện,phòng đọc sách khác trên địa bàn.

4. Thường xuyên tổ chức các hoạt độngthông tin, tuyên truyền, giới thiệu sách báo để thu hút người dân đến sử dụngthư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo, xây dựng phong trào đọc, hìnhthành thói quen đọc sách, báo của nhân dân địa phương.

5. Tham gia xây dựng và phát triển mạnglưới tủ sách, phòng đọc sách ở cơ sở.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1năm, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Uỷ ban nhân dân cấp xã và thư viện cấp huyện.

Điều 8. Quan hệ công tác

Trong quan hệ công tác, thư viện cấpxã:

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,cán bộ và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Chịu sự hướng dẫn về chuyên mônnghiệp vụ của thư viện cấp huyện trên cùng địa bàn.

3. Có mối quan hệ phối hợp công tác vớicác cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội trên địa bàn.

Điều 9. Tài chính của thư viện

1.Nguồn tài chính:

a)Nguồn ngân sách Nhà nước được cân đối từ ngân sách của địa phương, đảm bảo chothư viện hoạt động, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạtđộng chuyên môn theo kế hoạch hàng năm đã được giao.

b)Các khoản thu khác như từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện, phí làm thẻthư viện, viện trợ, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nướctheo quy định của pháp luật.

2.Nội dung chi:

a)Bổ sung vốn tài liệu đảm bảo số bản sách, số tên ấn phẩm định kỳ theo quy địnhvà tổ chức các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đãđược Uỷ bannhân dân cấp xã phê duyệt;

b)Trả lương và các chế độ, chính sách khác cho cán bộ thư viện theo quy định củapháp luật.

c)Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt độngsự nghiệp;

d)Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có tráchnhiệm xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp xã trênđịa bàn theo Quy chế mẫu này và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin cótrách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạtđộng của thư viện cấp xã trên địa bàn.

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh