THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 776/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNGTHAM NHŨNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Căn cứ Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốcvề chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống thamnhũng;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3260/VPCP-KNTN ngày17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm đánhgiá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọitắt là Nhóm đánh giá), gồm:

1. Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổngthanh tra Chính phủ, Trưởng nhóm đánh giá;

2. Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụtrưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

3. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cụctrưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;

4. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởngVụ Nghiên cứu Tổng hợp – Quan hệ quốc tế Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòngchống tham nhũng, thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giámđốc Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển Thanh tra Chính phủ, thành viên;

6. Ông Hoàng Công Huấn, kiểm sátviên cao cấp, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ1B) Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên;

7. Bà Trịnh Như Hoa, Trưởng phòngHợp tác đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Quế Thu, Phótrưởng phòng Pháp luật quốc tế và Điều ước quốc tế Vụ Pháp chế Bộ Công an,thành viên;

9. Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Trưởngphòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên;

10. Ông Phan Duy Thảo, chuyên viênVụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

11. Bà Phạm Thị Thu Hương, chuyênviên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên;

12. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên viênVụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ,thành viên;

13. Ông Lê Văn Minh, chuyên viên vụPháp luật Hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp, thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hương Giang,thanh tra viên Phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ,thành viên.

Điều 2. Nhóm đánh giá cónhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ và yêu cầu về công tác đánh giá theo các Nghịquyết của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; có quyền yêu cầu các cơquan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động của Nhómđánh giá khi cần thiết.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệmgiúp Thủ tướng Chính phủ quản lý và tổ chức hoạt động của Nhóm đánh giá, thườngxuyên và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Nhóm đánh giá đểxin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Bộ Ngoại giao cótrách nhiệm hướng dẫn hoạt động đối ngoại của Nhóm đánh giá và thực hiện mọithủ tục ngoại giao theo yêu cầu của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước.

Điều 4. Kinh phí phục vụhoạt động của Nhóm đánh giá do ngân sách nhà nước đảm bảo và được giao hàng nămcho Thanh tra Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan vàcác ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP BCĐ TW về PCTN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KNTN (3).

TUQ. THỦ TƯỚNG
TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền