THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 777/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước Quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, ký ngày 24 tháng 10 năm 1995.

Điều 2.- Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định kể trên./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Phan Văn Khải