THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 779/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 305/TTr-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2009) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 806/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã cónhiều thành tích trong việc nghiên cứu đổi mới kết cấu nội dung chương trình,giáo trình các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và biên soạnchương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị giai đoạn 2004-2009, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cá nhâncó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ)

1. Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, TổngThư ký Hội đồng Lý luận Trung ương;

2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần ThịHà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Tiến sĩ Phan Mạnh Tiến, Phó Vụtrưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Thạc sĩ Vũ Thanh Bình, Chuyên viênVụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Tiến sĩ Phạm Văn Sinh, Giảngviên Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục vàĐào tạo;

6. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm QuangPhan, Giảng viên cao cấp Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, BộGiáo dục và Đào tạo;

7. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm NgọcAnh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chínhtrị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh XuânLý, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị, Đạihọc Quốc gia Hà Nội;

9. Ông Nguyễn Đăng Quang, Giảngviên cao cấp, Trưởng khoa Khoa Triết – Khoa học xã hội, Trường Đại học Kinhdoanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.