QUYếT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CA TH TƯỚNG CHÍNH PHSỐ 78/2005/QĐ-TTG
NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2005V
VIC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TH TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn c Lut T chcChính phngày 25 tháng 12 năm2001;

Căn cQuyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loạicông ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhànước;

Xét đề nghị của ủy ban nhândân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điu 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổimới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thànhphố Cần Thơ năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cótrách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp,đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dungđã được phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp:bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng Đề ánsắp xếp các nông trường: Sông Hậu và Cờ Đỏ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

3. Đề xuất với Thủtướng Chính phủ hình thức sắp xếp đối với các công ty:Thương mại Cần Thơ, Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ.

4. Kiến nghị vớiThành uỷ Cần Thơ cổ phần hoá hoặc thực hiện các hình thức sắp xếp khác đối vớiCông ty Nông súc sản xuất khẩu và Công ty Mê Kông vì các công ty này khôngthuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan cótrách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc thực hiệnQuyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC

DANH MỤCDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/ 2005/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ)

I. CÁCDOANH NGHIỆP DUY TRÌ LÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC:

1. Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ.

2. Công ty Xổ sốkiến thiết thành phố Cần Thơ.

3. Công ty Pháttriển và Kinh doanh nhà Cần Thơ.

II. CÁCDOANH NGHIỆP VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA:

1. Công ty Sản xuấtkinh doanh vật liệu xây dựng số 2.

2. Công ty Vận tải ôtô Cần Thơ.

3. Công ty Bia -Nước giải khát Cần Thơ.

4. Xưởng Chế biến gỗbạch đàn (thuộc Nông trường Sông Hậu).

5. Công ty Xây dựngvà Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ.

6. Công ty Thiết kếtư vấn xây dựng Cần Thơ.

7. Trại chăn nuôi bòthịt (thuộc Nông trường Sông Hậu).

8. Công ty Thươngnghiệp tổng hợp Cần Thơ.

9. Công ty Sản xuấtkinh doanh vật tư thuốc thú y.

10. Công ty Xây lắpđiện Cần Thơ.

11. Xí nghiệp Bến xe tàu phà thành phố Cần Thơ.

12. Xí nghiệp In tổng hợp Cần Thơ.

13. Công ty Du lịchCần Thơ.

14. Công ty Xây dựngCần Thơ.

15. Công ty Xây lắpvà Kinh doanh phát triển nhà Cần Thơ.

16. Công ty Nông sảnthực phẩm xuất khẩu Cần Thơ.

17. Công ty Hội chợtriển lãm quốc tế Cần Thơ.

18. Xí nghiệp MayMeko (thuộc Công ty Nông sản thực phẩm Cần Thơ).

19. Xí nghiệp Chếbiến thực phẩm (thuộc Công ty Nông súc sản xuất khẩu).

20. Xí nghiệp Chế biếnlương thực Ô Môn (thuộc Công ty Mê Kông).

21. Xí nghiệp Chếbiến lương thực Long Mỹ (thuộc Nông trường Sông Hậu).

22. Công ty Giày CầnThơ.

III.DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁN:

1. Công ty Bia -Nước giải khát Hậu Giang.

IV. DOANHNGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI THỂ:

1. Công ty Pháttriển khu công nghiệp Cần Thơ.

V. DOANHNGHIỆP THỰC HIỆN PHÁ SẢN:

1. Công ty Xuất nhậpkhẩu tổng hợp Cần Thơ.