THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế

giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ nước Cộng hoà Bun-ga-ri

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 04 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính Phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Công văn số 0299/TM-KV2 ngày 10 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại giữ chức Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bun-ga-ri.

Điều 2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Phân ban Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm