ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/QĐ-UBND .HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 6 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONGNĂM 2008 QUA RÀ SOÁT VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC, VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ VĂNBẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng rà soát vàhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh ngày 22 tháng 4 năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này danhmục văn quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008 quarà soát văn bản còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bảncần sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, xây dựng văn bản hợpnhất hai văn bản trong danh mục sửa đổi, bổ sung thành một văn bản quy định vềcơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giámđốc các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra VB – BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐB QH Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, NC/NC (H.Gi).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀ SOÁT CÒN HIỆULỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND -HC ngày 6 tháng 7 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 01năm 2008 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn, đẩy lùi tainạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9năm 2008 về việc ban hành quy định về quản lý các loại xe thô sơ tham gia giaothông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng11 năm 2008 về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết côngviệc theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 04 tháng 4năm 2008 về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

2. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8năm 2008 phê duyệt danh mục bổ sung các ngành công nghiệp ưu tiên ngành côngnghiệp mũi nhọn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

1. Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 20 tháng 5năm 2008 về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trongcác đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

2. Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 12 tháng 11năm 2008 về việc tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao độngtrong các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

3. Quyết địnhsố 32/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 09 năm 2008 về việc ban hành quy chế tổ chức vàhoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp.

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01năm 2008 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thu phí qua cầu Sở Thượng,huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3năm 2008 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 08/2008/QĐ-UNBD ngày 05 tháng 3năm 2008 về việc ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, chiphí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3năm 2008 về việc ban hành quy định về thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặtnước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

5. Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4năm 2008 về việc ban hành quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở cáccơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

6. Quyết địnhsố 18/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 về việc bổ sung mức thu đối với cácloại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

7. Quyết số 20/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm2008 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụngphương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công tynhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

8. Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2008 về việc không thu học phí đối với học sinh thuộc diện hộ cận nghèo ở cáccơ sở giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

9. Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2008 về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sởvà THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

10. Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng9 năm 2008 về thủ tục trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại SởTài chính;

11. Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng9 năm 2008 về chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểcơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

12. Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng9 năm 2008 về việc ban hành quy định khoán biên chế và kinh phí quản lý hànhchính đối với xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

13. Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng9 năm 2008 về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chứclàm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông ở các ngành, các cấp;

14. Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng9 năm 2008 về việc sửa đổi Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật;

15. Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng9 năm 2008 về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng,ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp tỉnh Đồng Tháp;

16. Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng10 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu và miễn thu lệ phí hộ tịch trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp;

17. Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng10 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp;

18. Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng10 năm 2008 về việc ban hành quy định mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân;lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

19. Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng10 năm 2008 về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phícấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu côngtrình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

20. Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng10 năm 2008 của UBND Tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể ở cơ sở tỉnh Đồng Tháp;

21. Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng11 năm 2008 ban hành bảng phân loại đường phố và quy định vị trí đất trên địabàn thành phố Cao Lãnh để thu thuế đất ở năm 2008, 2009;

22. Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2008 về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở ngườidưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp;

23. Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

24. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2008 Ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thảirắn trên địa bàn Tỉnh;

25. Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng12 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9năm 2006 của UBND Tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thịxã, thành phố và xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn2007-2010;

26. Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng12 năm 2008 Quy định cơ cấu tổ chức và mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phốphường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

27. Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng12 năm 2008 về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địabàn tỉnh Đồng Tháp;

28. Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2008 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyệnđối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh.

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng01 năm 2008 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hộinghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng caohiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

2. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2008 Ban hành quy định về giao thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước và hỗ trợkinh phí từ ngân sách nhà nước đối với Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp;

3. Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8năm 2008 về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thịtrấn thuộc tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng11 năm 2008 về việc tổ chức các khối thi đua của các Sở, ban, ngành, đoàn thểcác doanh nghiệp trong tỉnh; tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua hàng năm củakhối.

VI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 3năm 2008 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơchế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp;

3. Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9năm 2008 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệthống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4năm 2008 về việc ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyếnkhích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàntỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 45/2008/ QĐ-UBND ngày 07 tháng10 năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theocơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

VIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

1. Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 18 tháng 02năm 2008 về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngânsách nhà nước;

2. Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND ngày 12 tháng 3năm 2008 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh;

3. Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7năm 2008 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7năm 2008 Ban hành quy chế quản lý các Đoàn của tỉnh Đồng Tháp đi công tác nướcngoài và các Đoàn nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp.

IX. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2008 Ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

X. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1.Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc đẩy mạnh công tácphòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2.Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc đẩy mạnh công tácđảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp.

XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 về việc công bố điều chỉnh, bổ sungđơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 ban hành Bảng giá chuẩn nhà và vậtkiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh banhành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằngnguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007- 2010.

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN& MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂTHAO - DU LỊCH

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa.

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀSOÁT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND – HC ngày 6 tháng 7 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trìnhtự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

2. Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 ban hành quy định về trình tự, thủ tụcgiải quyết công việc theo cơ chế một cửa về lĩnh vực nội vụ tại Sở Nội vụ.

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀSOÁT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND – HCngày 6 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1. Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành quy định mức thu,quản lý và sử dụng học phí ở trường THPT bán công chuyển sang loại hình trườngTHPT công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vì đã có Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 bãi bỏ;

2. Quyết định số30/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số13/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh. Vì văn bản này không cóđầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

3. Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành bảng sửa đổi, bổ sungphụ lục giá đất tại Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2007 củaUBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh. (Vì đãcó Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 Ban hành giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thay thế);

4. Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phíqua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vì đã có Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày24 tháng 11 năm 2008 bãi bỏ;

5. Quyết định số51/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 về bãi bỏ quyết định số40/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh. Vì văn bản này không cóđầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

II. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày25 tháng 3 năm 2008 về việc công tác quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2008 (Vì đã hết hiệu lực về thời gian ).

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động củatrung tâm học tập cộng đồng. (Vì đã có Quyết định số 636/QĐ-UBNDHC ngày 24tháng 6 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QD-UBND ).

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 về việc tổ chức các khối thi đua của các Sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh; chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của khối. (Đãcó Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 thay thế ).

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂTHAO - DU LỊCH

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2003/QĐ-UBND ngày 29tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh về ban hành bảng tiêu chuẩn xây dựng gia đìnhvăn hóa và Quyết định số 88/2004/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2004 của UBNDtỉnh về bổ sung bảng tiêu chuẩn xây dựng khóm ấp văn hóa. Vì văn bản này khôngcó đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2008 về việc hủy bỏ Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 25tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động và quảnlý Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm trên địa bàn tỉnh. Vì văn bản này không cóđầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.