THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG PHAN SỸ BÌNH THÔI GIỮ CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀNCÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 912/TTr-BNN-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1285/TTr-BNV ngày 18 tháng 4 năm 2011;
Xét nguyện vọng của ông Phan Sỹ Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ông Phan Sỹ Bình thôi giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịchHội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Phan Sỹ Bìnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng