THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG ĐỖ HOÀI NAM LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2000/NĐ-CP TẠI VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại văn bản số 536-CV/VPTW ngày 07 tháng 4 năm2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.ÔngĐỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xãhội Việt Nam, tiếp tục làm công tác chuyên môn tại Viện Khoa học xã hội ViệtNam theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2011 vàcó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và ông Đỗ Hoài Nam chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng